logo

Polska Izba Gospodarki Odpadami

Polski Związek Recyklinkgu

realizacja: Freeline

STRONA GŁÓWNAO NASODBIÓR ODPADÓWINNE USŁUGIDO POBRANIAKONTAKT

SITA Wschód Sp. z o.o.

Zielona Energia wygrywa przetarg na realizację instalacji
termicznego przekształcania odpadów w Poznaniu w ramach PPP

SITA ZIELONA ENERGIA


W dniu 21.12.2012 r.  Miasto Poznań ogłosiło SITA Zielona Energia wybranym oferentem w projekcie realizowanym w ramach największego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w Polsce. Przetarg zakłada sfinansowanie, zaprojektowanie, budowę i eksploatację spalarni odpadów komunalnych. Instalacja ma rozpocząć działalność w 2016 r. i pozwoli miastu na realizację strategii dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi.

Po trwającej 18 miesięcy procedurze przetargowej przeprowadzonej przez Miasto Poznań, władze Miasta wybrały spółkę SITA Zielona Energia, aby zaprojektowała, sfinansowała, zbudowała, a następnie eksploatowała przez 25 lat w formule PPP instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) o wydajności 210 000 ton rocznie.

SITA Zielona Energia została utworzona przez SITA Polska i Marguerite Waste Polska. Celem utworzenia spółki było wzięcie udziału w pierwszym w Polsce projekcie PPP z sektora gospodarki odpadami. PPP to model współpracy między samorządami a prywatnymi operatorami, powszechnie stosowany w Europie Zachodniej.

SITA Polska jest spółką zależną Suez Environnement, światowego lidera w rozwiązaniach środowiskowych. W Europie Zachodniej Suez Environnement obsługuje 48 instalacji termicznego przekształcania odpadów, przetwarzających ok. 7 mln ton odpadów komunalnych rocznie.

Marguerite Waste Polska, należy do funduszu inwestycyjnego Marguerite Fund, założonego przy wsparciu sześciu wiodących europejskich instytucji finansowych, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego i PKO BP, w celu inwestowania w kapitałochłonne projekty w sektorach energii odnawialnej oraz infrastruktury transportowej w krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z umową PPP, SITA Zielona Energia zrealizuje nowoczesną instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych, która powstanie na terenie należącym do Miasta Poznań, w rejonie Karolin. Koszt budowy instalacji szacowany jest na ponad 725 milionów złotych i będzie w pełni sfinansowany przez akcjonariuszy spółki SITA Zielona Energia oraz konsorcjum trzech banków - Pekao SA, PKO BP i Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto umowa PPP daje Miastu możliwość zastąpienia części prywatnego finansowania przez środki z unijnego Funduszu Spójności, co w efekcie może zmniejszyć koszt projektu dla Miasta.

SITA Zielona Energia wybrała do budowy instalacji konsorcjum Hitachi Zosen Inova, światowego lidera w dziedzinie energii z odpadów komunalnych oraz Hochtief, jedną z największych na świecie firm budowlanych.

Spalarnia ma zostać oddana do użytku w 2016 roku i pozwoli Miastu spełnić wymagania dotyczące ograniczenia ilości odpadów trafiających na składowiska, wynikające z polskiego i europejskiego ustawodawstwa.

„Poznański projekt jest największym w Polsce partnerstwem publiczno-prywatnym. PPP są złożonymi projektami, które wymagają silnego zaangażowania samorządów podczas planowania i przetargów, ale korzyści z nich płynące są bardzo wysokie: miasta uzyskują długoterminową gwarancję ceny, która obejmuje nie tylko koszty budowy, jak w tradycyjnych projektach, ale również eksploatacji i utrzymania, więc mogą planować swój budżet w dłuższej perspektywie” - mówi Jean-Michel Kaleta, Prezes SITA Polska. „Powierzając nam ten przełomowy projekt, Poznań uznał nasze kompetencje w kwestii dostarczenia i eksploatacji instalacji, która będzie spełniać najwyższe normy środowiskowe. Mamy nadzieję, że ta realizacja otworzy nam drogę do kolejnych projektów w innych dużych miastach na terenie Polski” - dodaje Jean-Michel Kaleta.

„Cieszymy się ogromnie, że możemy wspierać ten przełomowy projekt PPP stojąc u boku SITA, partnera posiadającego ogromne doświadczenie w sektorze energii z odpadów” – podsumowuje Nicolás Merigó, Prezes Marguerite Adviser S.A.

 

SITA Polska

Od 1992 roku, SITA Polska oferuje kompleksowe usługi samorządom lokalnym oraz przedsiębiorcom w zakresie gospodarki odpadami i utrzymania czystości w miastach. SITA Polska zatrudnia 2600 osób i zagospodarowuje ponad 960 000 ton odpadów rocznie, stawiając sobie za cel stały wzrost poziomu recyklingu i odzysku.
www.sitapolska.pl

 

SUEZ ENVIRONNEMENT

Zasoby naturalne nie są nieskończone. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paryż: SEV, Bruksela: SEVB), wraz ze swoimi spółkami, uczestniczy na co dzień w ochronie zasobów naturalnych, dostarczając innowacyjne rozwiązania dla mieszkańców i przemysłu. SUEZ ENVIRONNEMENT zaopatruje w wodę pitną 97 milionów osób, usługami asenizacyjnymi obejmuje 66 milionów osób oraz zagospodaruje odpady odebrane od blisko 57 milionów mieszkańców. SUEZ ENVIRONNEMENT zatrudnia 80 410 pracowników i jest światowym liderem w dziedzinie gospodarki wodnej i odpadowej. Grupa jest obecna na pięciu kontynentach. SUEZ ENVIRONNEMENT, w której GDF-SUEZ posiada 35,7% udziałów, osiągnął w 2011 r. obroty w wysokości 14,8 mld EUR.
www.suez-environnement.com

 

MARGUERITE FUND

The 2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure („Marguerite Fund”) został utworzony przy wsparciu sześciu wiodących w Europie publicznych instytucji finansowych (Caisse des Dépôts et consignations, Cassa Depositi e Prestiti, Europejski Bank Inwestycyjny, Instituto de Crédito Oficial, KfW, PKO Bank Polski) w celu realizacji kapitałochłonnych inwestycji w infrastrukturę. Funduszowi doradza niezależna firma doradcza, Marguerite Adviser S.A.
www.margueritefund.eu

 

Kontakt dla mediów:


SITA Polska

Piotr Pocztarek, CORE PR

Tel. 22 402 96 10, tel. kom. 501 375 881

Email : Piotr.Pocztarek@corepr.pl 

 

Sebastian Bazylak, CORE PR

Tel. 22 402 96 10, tel. kom. 690 000 121

Email : Sebastian.Bazylak@corepr.pl

     

Marguerite

Véronique Sant, Positive Alpha

Tel. +44 (0)207 226 0607

Email : v.sant@positive-alpha.com

 


 

SITA Zielona Energia wins tender to design, build, finance, and operate an energy-from-waste plant in Poznań

 

On 21 December 2012, the City of Poznań declared SITA Zielona Energia preferred bidder in the largest ever Public Private Partnership tender in Poland. Under the project, SITA Zielona Energia will design, build, finance, and operate a municipal waste incineration plant. The facility is planned to start operation in 2016 and allow the City of Poznań to divert waste from landfills and recover heat and power.

After an 18-month tendering process organized by the City of Poznań, local authorities have selected SITA Zielona Energia to design, build, finance and operate an energy-from-waste facility with a capacity of 210,000 tons per year. The facility will be procured in the form of a Public Private Partnership (PPP) contract including a 25-year operating period following construction.

SITA Zielona Energia has been established jointly by SITA Polska and Marguerite Waste Polska to bid for the first PPP project in waste management in Poland, a model widely used in Western Europe for cooperation between local governments and private operators.

SITA Polska belongs to Suez Environnement, a world leading environmental solutions company. In Western Europe, Suez Environnement operates 48 energy-from- waste facilities processing about 7 million tons of municipal solid waste every year.

Marguerite Waste Polska is an affiliate of the Marguerite Fund, a fund-established with the backing of six major European financial institutions, including the European Investment Bank and PKO Bank Polski, to make capital-intensive investments in energy, renewables and transport infrastructure projects in the EU-27.

Under the PPP contract, SITA Zielona Energia will deliver a modern energy-from-waste facility on a plot of land provided by the City of Poznan in the Karolin district. The cost of the plant is estimated to PLN 725 million. It will be fully financed by shareholders of SITA Zielona Energia and a consortium of 3 banks - Pekao SA, PKO BP and Bank Gospodarstwa Krajowego which will provide long term non-recourse project finance debt. The PPP contract has been designed to allow the City of Poznan to include public financing from the EU’s Cohesion Funds to reduce the final cost for the City. The plant is expected to be commissioned in 2016 and will reduce the disposal of waste in local landfills, in accordance with the EU Waste Framework Directive and Poland’s Law on Waste.

For the construction of the plant, SITA Zielona Energia has selected a consortium consisting of Hitachi Zosen Inova, the world leader in the field of energy-from-waste processes, and Hochtief, one of the world’s largest construction companies.

“The Poznań project is the largest PPP in Poland to date. PPPs are complex projects that require strong involvement of local governments during conception and tendering, but the benefits are high: cities obtain a long-term guaranteed price that covers not only construction costs, as in traditional design-and-build tenders, but also operation, so they can plan their budget on the long term, said Jean-Michel Kaleta, CEO of Sita Polska. By awarding us this ground breaking project, Poznań has recognized our capacity to deliver a performing facility that will meet the highest environmental standards. We hope this will pave the way for other projects in other large Polish cities.”, he added.

"We are very happy to support this landmark PPP transaction in Poland alongside SITA, a highly experienced industrial partner with an extensive track record in the energy-from-waste sector”, concluded Nicolás Merigó, CEO of Marguerite Adviser S.A.

SITA POLSKA

Since 1992, SITA Polska has been providing waste management and urban cleaning solutions to local communities and the industry. In 2011, SITA Polska and its 2,600 employees managed over 960 thousand tons of waste with the objective of steadily increasing recycling and recovery.
www.sitapolska.pl

 

SUEZ ENVIRONNEMENT

Natural resources are not infinite. Each day, SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris: SEV, Brussels: SEVB) and its subsidiaries deal with the challenge of protecting resources by providing innovative solutions to industry and to 57 millions of people. SUEZ ENVIRONNEMENT supplies drinking water to 97 million people, provides wastewater treatment services for 66 million people, and collects the waste produced by close to 57 million people. SUEZ ENVIRONNEMENT has 80,410 employees and, with its presence on five continents, is a world leader exclusively dedicated to water and waste management services. In 2011, SUEZ ENVIRONNEMENT, a subsidiary owned 35.7% by GDF SUEZ, achieved revenue of EUR14.8 billion.
www.suez-environnement.com

 

MARGUERITE FUND

The 2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure (“the Marguerite Fund”) was established with the backing of six of Europe’s leading public financial institutions (Caisse des Dépôts et consignations, Cassa Depositi e Prestiti, European Investment Bank, Instituto de Crédito Oficial, KfW, PKO Bank Polski) to make capital-intensive infrastructure investments. The Fund is advised by Marguerite Adviser S.A., an independent advisory company.
www.margueritefund.eu

 

Media contact:

 

SITA Polska   Marguerite

Piotr Pocztarek, CORE PR

Tel. 22 402 96 10, tel. kom. 501 375 881

Email : Piotr.Pocztarek@corepr.pl 

 

Véronique Sant, Positive Alpha

Tel. +44 (0)207 226 0607

Email : v.sant@positive-alpha.com

powrót do góry

SUEZ Wschód Sp. o.o. Odbiór odpadów | Oczyszczanie letnie | Oczyszczanie zimowe | Oczyszczanie ręczne | Utrzymanie zieleni